Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα μετά την απόφαση που πήρε την 23/5/2019 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/6/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 (1/1-31/12/2018) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 4548/ 2018.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (1-1 έως 31-12-2018).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2018 (1/1-31/12/2018).
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.
6. Θέσπιση και έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
7. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2019 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Εκλογή νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
9. Παραχώρηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών-Διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v