Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.07.2019 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.».

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 24-07-2019 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δέκα (10) Μέτοχοι, κατέχοντες 15.049.843 μετοχές που αντιστοιχούν στο 54,05% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέματα 1ο και 2ο :  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή & Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι  ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή & Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

ΝΑΙ=  (99,88608 %) 15.032.698 ψήφοι          ΟΧΙ= ( 0,00066 %) 100 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0,11326%) 17.045 ψήφοι

Θέμα  3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με  το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εγκρίθηκε  η συνολική διαχείριση της εταιρείας  και απηλλάγησαν  οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2018

ΝΑΙ=  (99,88608 %) 15.032.698 ψήφοι          ΟΧΙ= ( 0,00066 %) 100 ψήφοι        ΠΑΡΩΝ= (0,11326%) 17.045 ψήφοι

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες  προς  την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2018, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική  χρήση 2019.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2018.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας, ως εκ της θέσεώς του, καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000,00) Ευρώ συνολικού κόστους ετησίως.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξη και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) Ευρώ συνολικού κόστους ετησίως.
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ένεκα της καθημερινής και αδιαλείπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησής του, και της καθημερινής ενασχόλησής του με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) Ευρώ συνολικού κόστους ετησίως.
Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας. 

ΝΑΙ=  (99,88608 %) 15.032.698 ψήφοι          ΟΧΙ= ( 0,11392 %) 17.145 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= (0,0 %) 0 ψήφοι

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή), για την εταιρική χρήση 2019 (01/01/2019- 31/12/2019) και ορισμός της αμοιβής της.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2019 την «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» και ειδικότερα τους παρακάτω ελεγκτές:

1. Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Σαβάδης Ιωάννης  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33391 και

 2. Αναπληρωματικός  ελεγκτής ο  κ. Μανωλίκας Μιχαήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24191

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για τη διενέργεια  τακτικού ελέγχου το ποσό των τριάντα  χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) ετησίως πλέον ΦΠΑ. 

ΝΑΙ=  (99,88694 %) 15.032.828 ψήφοι          ΟΧΙ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= (0,11306 %) 17.015 ψήφοι

 

Θέμα 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.  

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

ΝΑΙ=  (99,99990 %) 15.049.828 ψήφοι                  ΟΧΙ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= (0,00010 %) 15 ψήφοι

Θέμα 7ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο  Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου  διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΝΑΙ=  (100 %) 15.049.843 ψήφοι                        ΟΧΙ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι    

Θέμα 8ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 16.11.2018 συμμετοχή της εταιρείας στο κεφάλαιο της Ναυτικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V NAYTIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το από 15.11.2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το ποσό των 2.500.000 €.

ΝΑΙ=  (99,88624 %) 15.032.723 ψήφοι                        ΟΧΙ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= ( 0,11376 %) 17.120 ψήφοι    

Θέμα 9ο : Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 109, 110, και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πολιτική αποδοχών  που θέσπισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 18.07.2019 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τα άρθρα 109, 110, και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την οποία έθεσε υπόψη των μετόχων ο Πρόεδρος .

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω πολιτική αποδοχών να έχει διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη, ήτοι έως 24 Ιουλίου 2023.

 

ΝΑΙ=  ( 99,88608 %) 15.032.698 ψήφοι     ΟΧΙ= (0,00096 %) 145 ψήφοι          ΠΑΡΩΝ= (0,11296 %) 17.000 ψήφοι

 

Θέμα 10ο : Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, τη διαγραφή του άρθρου 13 και συνεπώς αναρίθμηση  των επόμενων άρθρων από 14 έως 26 (δηλ. τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, και 26) στο αμέσως προηγούμενο δηλ. 13-25, όλα τροποποιημένα και εναρμονισμένα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Την προσθήκη νέου άρθρου 26, άρθρου 27 και άρθρου 28. Την τροποποίηση και εναρμόνιση με το νέο νόμο των άρθρων του ισχύοντος καταστατικού από 27 έως 33 (δηλ.  των άρθρων 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33) τα οποία αναριθμούνται λόγω των ανωτέρω προσθηκών σε  άρθρα 29 έως 35. Τη διαγραφή των άρθρων 34, 35, 36, 37 και τέλος την  τροποποίηση του άρθρου 38 και αναρίθμηση του σε άρθρο 36 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

ΝΑΙ=  (100 %) 15.049.843 ψήφοι                        ΟΧΙ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι    

Θέμα 11ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,05% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τους:

(α) κο Γεώργιο Θεοδόση - Μαλιούρη του Αναστασίου και της Αικατερίνης Θεοδόση, γεννημένο στις Βολίμες Ζακύνθου, το 1963, επιχειρηματία, κάτοικο Θρακομακεδόνων (Ξάνθης 42-44), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 211168/13-01-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 036417687, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(β) κο Ευστράτιο Απέργη του Νικολάου – Φιλίππου και της Ίριδος Απέργη, γεννημένο στο Χαρτούμ του Σουδάν, το 1969, επιχειρηματία, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Νιόβης 2), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 011559/29-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 033601497, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας.

(γ) κα Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και της Αδαμαντίνης, γεννημένη στη Ζάκυνθο, το 1969, επιχειρηματία, κάτοικο Θρακομακεδόνων (Ξάνθης 42-44), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 595316/23-05-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 054369607, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(δ) ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Σπυρίδωνα Πυρομάλη του Βασιλείου και της Βαρβάρας, γεννημένο στις Βολίμες Ζακύνθου το 1947, Δημόσιο Υπάλληλο, κάτοικο Αλίμου Αττικής (Σκανδείας 20), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 699187/23-04-2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 015181386, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(ε) ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Δημήτριο Τράνακα του Μιχαήλ και της Μεταξίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1969, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής (Εσπέρου 61), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 046612/26-01-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 059688091, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(στ) κο Αθανάσιο Αργυρόπουλο του Θεοδώρου και της Σταυρούλας, γεννημένο στις Βρυξέλλες Βελγίου το 1971, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Σκουφά 66), κάτοχο του υπ' αριθμόν AB 569928/27-10-2006 δελτίου ταυτότητας του T.A. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 077836677, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση κωλύματος κάποιου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ρητή μνεία ότι τα αναπληρωματικά μέλη θα δύνανται να αναπληρώσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ως αναπληρωματικά μέλη, από τα οποία οποιοδήποτε μπορεί να αναπληρώσει  οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους:

(α) κο Αθανάσιο Ακριβόπουλο του Χρήστου και της Θεανούς, γεννημένος στα Ριζά Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής, το 1950, κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού, αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 210632 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25-06-2015 από το Τ.Α Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 021228124 της Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(β) κο Παναγιώτη Κάνδηλα - Τασάκη του Δημητρίου και της Αθηνάς, γεννημένο στην Ζάκυνθο το 1988, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ν. Ζερβού αριθ. 33 – 35, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 400489 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 07-07-2011 από το Τ.Α. Ζακύνθου, με Α.Φ.Μ. 136390858 της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

(γ) κα Ειρήνη Γάκη του Λεωνίδα και της Μαρίας γεννημένη στην Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1973, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ν. Ζερβού αριθ. 79, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ524552 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 09-01-2009, από το Β' Τ.Α. Περιστερίου με Α.Φ.Μ. 075327783 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία, ήτοι μέχρι την 23.07.2024, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΝΑΙ=  (100 %) 15.049.843 ψήφοι                        ΟΧΙ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι     ΠΑΡΩΝ= ( 0,0 %) 0 ψήφοι    

Θέμα 12ο : Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v