Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 29.11.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας:

https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202019/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%A3%2023122019.pdf

Στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 176 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 171.138.940 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 73,77 %.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Σε σύνολο  μετοχών με δικαίωμα ψήφου 171.138.940,  ψήφισαν υπέρ 171.124.618 ( 99,992%) και 14.322 ( 0,008%) ψήφισαν αποχή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης για το εν λόγω θέμα, δεδομένου ότι η διαδικασία επιλογής των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και η Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση αυτή, θα απευθυνθεί, δε, νέα Πρόκληση προς τους μετόχους σε χρονικό διάστημα, που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση:

 α) της πολιτικής αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου    και των Επιτροπών αυτού,

Σε σύνολο   μετοχών με δικαίωμα ψήφου 171.138.940 ψήφισαν υπέρ 168.817.739 ( 98,644%), 1.260.954 ( 0,737%)ψήφισαν κατά και 1.060.247 (0,620%) ψήφισαν αποχή.

και

 β) της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών  Στελεχών της Εταιρείας.

Σε σύνολο   μετοχών με δικαίωμα ψήφου 171.138.940 ψήφισαν υπέρ 168.817.739 ( 98,644%), 1.260.954 ( 0,737%) ψήφισαν κατά και 1.060.247 (0,620%) ψήφισαν αποχή.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

(δεν απαιτείτο λήψη απόφασης).


Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v