ΕΛΤΟΝ: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 23/12/2019 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας κατόπιν της από 28/11/2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρίας, τέσσερεις (4) αυτοπροσώπως και δύο (2) διά αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας συνολικά 21.482.994 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,369786 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994  επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας συμφώνως προς τον Ν. 4548/2018 με την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 42, 43, την κατάργηση των άρθρων 33, 34, 35, 38, 39, 41 και 44, την αρίθμηση εκ νέου των άρθρων του καταστατικού και την Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v