ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Συνήλθε σήμερα, 18/12/2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 171 Μέτοχοι κομιστές 87.108.093 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,46 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 80.703.649 υπέρ (92,65 % επί των παρισταμένων) και 6.404.444 κατά (7,35 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας μονοετούς διάρκειας, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,47 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,47 € σε 0,30€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, ήτοι 0,17 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v