Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, που θα πραγματοποιηθεί την 04/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από την αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοίνωση ορισμού της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019).

4. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

5. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019).

6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη 2 Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.

9. Τροποποίηση των άρθρων 20 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 37 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού της Τράπεζας

10. Έγκριση αποεπένδυσης της συμμετοχής της Τράπεζας στην ανώνυμη εταιρεία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων»

11. Λοιπά Θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v