Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENTERSOFT: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 11 Ιουνίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίασης στις 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και έγκριση διάθεσης κερδών.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα του άρθρου 99 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στα πρόσωπα του άρθρου 99. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v