Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Αποφάσεις ΓΣ

Η εικοστή (20η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 627 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 257.753.872 μετοχές επί συνόλου 334.707.816 [1] μετοχών ήτοι ποσοστό 77,43% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,84%) τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (98,61%) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

Θέμα 3ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,08%) την Πιστοποιημένη Ελεγκτική Λογιστική Εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα εικοστή πρώτη (21η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020) καθώς και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,40%) την χορήγηση της προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, άδειας, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 5ο: Ψήφισε κατά πλειοψηφία (98,21%) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019 και έχει διαμορφωθεί με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου 2019.

Σημείωση: Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 6ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,34%) τις τροποποιήσεις των άρθρων 2, 12, 18, 19, 23 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να διευκολύνει την λειτουργία της Εταιρείας με πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο καθώς επίσης και να διορθώσει λάθη στην διατύπωση και να αποσαφηνίσει ορισμένα θέματα, σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και χορήγησε εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) ή/και τον A' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, οριστικοποιήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και της υπογραφής νέου αντιγράφου του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις και προς το σκοπό αυτό: (i) να υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την ολοκλήρωση της εντολής του και (ii) προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που συνδέεται καθ' οποιανδήποτε τρόπο και είναι απαραίτητη για τον ανωτέρω σκοπό.

Θέμα 7ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,94%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών συνολικού μικτού ποσού ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών (99.863.457,60 ευρώ) και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μικτού μερίσματος τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2019. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 22.07.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος για την χρήση 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21.07.2020 (ημερομηνία αποκοπής - cut-off date). Η καταβολή του μερίσματος και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών για τους μετόχους που τυχόν επιλέξουν την επανεπένδυση του εγκεκριμένου δυνάμει της παρούσας μερίσματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (σε συνέχεια της παροχής εξουσιοδότησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) και την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων του εν λόγω προγράμματος), θα ξεκινήσει την Τρίτη 11.08.2020, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 8ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (95,43%) την διανομή ποσού έως τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (3.925.000 ευρώ) από τα Καθαρά Κέρδη του οικονομικού έτους 2019 σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, λόγω επίτευξης στόχων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση α) στην Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών να αποφασίσει σχετικά με την τελική ατομική διάθεση του ποσού σε κάθε δικαιούχο (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος), λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ποσό που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προς διανομή ως επιβράβευση, την λίστα των δικαιούχων και την αξιολόγηση του έργου τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης και ενεργώντας πάντοτε εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των αναφερόμενων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση όρων και προϋποθέσεων, και β) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί και να υλοποιήσει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

Θέμα 9ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (94.30%) την διάθεση ποσού έως δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.800.000 ευρώ) από τα Καθαρά Κέρδη του οικονομικού έτους 2019 κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας (δικαιούχοι), κατόπιν της ολοκλήρωσης του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων των ετών 2017-2019 και βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών δυνάμει της από 3 Ιουνίου 2020 συνεδρίασής της. Η διανομή ποσού έως δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.800.000 ευρώ) στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2017-2019 αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 75% της επίτευξης των κριτηρίων που τίθενται από το σχετικό Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε περαιτέρω: α) την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών να αποφασίσει σχετικά με την οριστική ατομική κατανομή σε κάθε δικαιούχο – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος της Εταιρείας από το εγκεκριμένο ανώτατο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.800.000 ευρώ) κατανεμημένο για αυτό το σκοπό εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των αναφερόμενων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση όρων και προϋποθέσεων, και β) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί και να υλοποιήσει την διανομή του σχετικού ποσού στους δικαιούχους - Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας για την επί μέρους/ ατομική κατανομή.

Θέμα 10ο : Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (97,51%) ένα νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με την καταβολή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, τριετούς διάρκειας (2020 έως 2022), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου 2019 και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε περαιτέρω: α) την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών να εξειδικεύσει το ακριβές ποσοστό της σύνθετης ανάπτυξης εντός του αναφερόμενου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση εύρους, και β) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για τα έτη 2020 έως 2022, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων που παρουσιάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v