Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Πρόσκληση ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. σύμφωνα με το Νομο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22η Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή
περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Δεύτερα, 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως
ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2020 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
6. Χορηγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.
7. Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι κοινών ή προνομιούχων μετοχών, οι οποίοι εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που τηρείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» («ΕΧΑΕ»), την 17 Ιουλίου 2020, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της απ’ ευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ ή με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ.
Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική) δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής).
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της
Εταιρίας http://www.centric.gr. και στα Γραφεία της Εταιρίας στο Μοσχάτο, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20
(Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v