Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTERTECH: Αποφάσεις ΓΣ

Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων Της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Της 1 ης Σεπτεμβρίου 2020. Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:121826860000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι την Τρίτη 1η -9-2020, και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος).

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν νομίμως τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.989.782 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 35,48 % επί 8.424.900 συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών. Αφού διαπιστώθηκε η κατά νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2020 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2020, την από 29-06-2020 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018. Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών. Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να μη διανεμηθεί μέρισμα. 2 Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, ενέκρινε ομοφώνως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος. Τα υποβληθέντα και εγκριθέντα στοιχεία έχουν ως εξής (αναρτημένα στην ιστοσελίδα).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ., ο Πρόεδρος πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα, ενέκρινε ομοφώνως τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01/01/2019- 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Ο Πρόεδρος κάλεσε να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, η οποία ανήλθε τελικά στο ποσό των 120.000 ευρώ μεικτά, όπως αναλύεται ειδικότερα στην Έκθεση Αποδοχών για την εν λόγω περίοδο και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.intertech.gr.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει ομοφώνως τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2019 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 παραγρ. 4 του ν. 4548/2018.

O Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει κατά την έννοια του άρθρου 109 παραγρ.4 ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως το ποσό των 21.000 ευρώ μεικτά μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η δε κατανομή του στα μέλη του ΔΣ θα γίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως το ποσό των 21.000 ευρώ μεικτά μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2019 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 6-9-2020 με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.intertech.gr. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε ομοφώνως να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως 19.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως 8.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε ομοφώνως την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως 19.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως 8.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε ομοφώνως την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30/04/2020 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε, σύμφωνα με τον ν. 4548/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 3 ν.3016/2002, τον κ. Δημήτριο Κατραβά του Παναγιώτη, γεννηθέντα στις 19 Απριλίου 1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρί), κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, Δ.Ο.Υ Νίκαιας, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, κ. Γεωργίου Βασιλάκου 5 του Κωνσταντίνου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 10/09/2023, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 ν.3016/2002. Η δε απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στον κ. Κατραβά είναι προσωρινή μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο κ. Δημήτριος Κατραβάς Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Ε.Μ.Π. και Executive MSc σε Business Strategy και Change Management από το INSEAD. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των Consumer Electronics τόσο στο Industry (BSH) όσο και στο Retail (Όμιλος Γερμανός , Media Markt - Saturn ) σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς αλλά και ως CEO της τελευταίας για αρκετά χρόνια .

Τον τελευταίο χρόνο ασχολείται με τον τομέα της Τεχνολογίας και του Consulting. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο το Omnichannel Retail, HR management, Sales and Marketing management etc. Είναι μέλος του ΤΕΕ και μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά , αλλά και Γαλλικά.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται καταρχήν η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους Δ.Σ. κ. Βασιλάκου από τον κ. Κατραβά καθώς και την αναπλήρωση του ως ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ, ο οποίος κατά την έννοια του άρθρου 4 ν.3016/2002 πληρεί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι: (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και (β) δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ήτοι: (β.α.) δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, (β.β.) δεν διατελεί πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς, δεν είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. (β.γ.) δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. (β.δ.) δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε ομοφώνως την εκλογή του κ. Κατραβά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: 

1. ∆ηµήτριος Κοντοµηνάς του Παναγιώτη, γεννηθείς την 3 Ιουνίου 1939 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών (Μελεάγρου 7 & 2 Μιµνέρµου), κάτοχος του ∆.Α.Τ. ΑΒ 281810/ 3-10-2006 Τ.Α. Συντάγµατος, Α.Φ.Μ. 003322530, ∆.Ο.Υ. ∆ Αθηνών Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος,

2. Ηλίας Γεωργαντάς του Θεοδώρου, γεννηθείς την 27 Ιουνίου 1960, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Πυθίας 1), κάτοχος του ∆.Α.Τ. ΑΞ 533684/23.5.2008 του Τ.Α. Μελισσίων, Α.Φ.Μ. 050965198, ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος,

3. Ιωάννης Χαλδούπης του Λεωνίδα, γεννηθείς την 27 Οκτωβρίου 1957, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής (Οινουσσών 7), κάτοχος του ∆.Α.Τ. Χ 063972/22.10.2005 του Τ.Α. Μαραθώνα µε Α.Φ.Μ 023730644, ∆.Ο.Υ. Παλλήνης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος,

4. Κωνσταντίνος Αµοιρίδης του Παναγιώτη, γεννηθείς την 7 Μαρτίου 1955 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Μεγ. Αλεξάνδρου 33), κάτοχος του ∆.Α.Τ. Φ 178071 Τ.Α. ΙΖ’ Θεσσαλονίκης Α.Φ.Μ. 021055546 ∆.Ο.Υ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, μη εκτελεστικό µέλος.

5. ∆ηµήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη, γεννηθείς στις 19 Απριλίου 1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρί), κάτοχος του ∆.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, ∆.Ο.Υ Νίκαιας, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος, 6. Στέφανος ∆ιαλετής του Σπυρίδωνος, γεννηθείς την 21 ∆εκεµβρίου 1960 στην Αθήνα , κάτοικος Βούλας Αττικής (Σαρανταπόρου 13), κάτοχος του ∆.Α.Τ. ΑΝ 029149/14-12-2016 Τ.Α. Βούλας, Α.Φ.Μ. 034263140, ∆.Ο.Υ Γλυφάδας, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. ΘΕΜΑ 9ο : Εκλογή μέλους Επιτροπής Αμοιβών. Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως ο Πρόεδρος ενημερώνει την τακτική Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν αποχώρησης του κ. Βασιλάκου από την Επιτροπή Αμοιβών και Αποζημιώσεων κρίνεται αναγκαία η εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται ως νέο μέλος το νεοεκλεγέν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρις Κατραβάς.

Η Γ.Σ., με ψηφίσαντες άπαντες τους μετόχους του άνω πίνακα επικύρωσε τη σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών σύμφωνα με την εισήγηση του Πρόεδρου της Συνέλευσης. Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Αποζημιώσεων είναι η εξής: Α) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Δημήτριος Κατραβάς. Β) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Διαλετής Στέφανος και Γ) η νομική σύμβουλος κα Μαρία Μαρόλη του Κωνσταντίνου. της Επιτροπής Ελέγχου.

7 Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε ομοφώνως τον ορισμό του κ. Δημήτριου Κατραβά στην Επιτροπή Αμοιβών και Αποζημιώσεων της Εταιρείας και επικυρώνει τη σύνθεση της αυτής.

ΘΕΜΑ 10ο: Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v