Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΤΕΡ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 03.08.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό σαράντα τρεις (7.583.143) ψήφους, ποσοστό 43,136% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2019 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως και η Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2019.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζεται, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001.Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών .

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως o Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2019. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 100.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2020.
Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε παμψηφεί τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 τον Ν. 4449/2017 και δυνάμει της υπ. αρ. 5176/28.11.2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ως εξής :

1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας & Ορκωτός Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής & πρόεδρος της εταιρείας ΚnR Governance, Risk Compliance and Internal Audit Services , & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., αγρονόμο τοπογράφομηχανικό

3) Μιχαήλ Αδαμαντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., πολιτικό μηχανικό.

Κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντες οι μέτοχοι της Γ.Σ. ενέκριναν παμψηφεί την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου με μέλη αυτής:

1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

2) Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., αγρονόμο τοπογράφομηχανικό

3) Μιχαήλ Αδαμαντόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., πολιτικό μηχανικό

Επίσης, άπαντες οι μέτοχοι της Γ.Σ. ενέκριναν παμψηφεί την εκλογή ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ανδρέα Κουτούπη.

Στη συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, όπως η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου οριστεί ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι έως 30/06/2022. Κατόπιν αυτού άπαντες οι μέτοχοι αποφάσισαν παμψηφεί όπως η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου οριστεί ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι έως 30/06/2022.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί η εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε περίπτωση παραίτησης αυτού, ορίζοντας το νέο μέλος σύμφωνα με το Νόμο και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, άπαντες οι μέτοχοι αποφάσισαν παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε περίπτωση παραίτησης αυτού, ορίζοντας το νέο μέλος σύμφωνα με το Νόμο και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και με την προϋπόθεση να μην αλλάζει ο χαρακτήρας της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής.

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 43,136% του μετοχικού κεφαλαίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v