Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 2.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ , στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1]Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

2]Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

3]Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4]Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

5]Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

6]Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2020.

7]Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

8]Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020

9]Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

10]Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

11]Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης, του αριθμού των μελών και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν.4706/2020 και ισχύει.

12]Καθορισμός της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020

13]Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

14]Διάφορα θέματα και ανακoινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v