Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΕΚΡΟΨ: Αποφάσεις ΓΣ

H Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 23 η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό, παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν συνολικά, μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.217.510 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,80%, επί συνόλου 19.804.134 μετοχών.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων: Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή (Τακτικό και Αναπληρωματικό) για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 την ελεγκτική εταιρεία “HLB Hellas SA” και καθόρισε την αμοιβή της σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της.

Ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής σύμβασης για τις υπηρεσίες του ως Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.07.2020 μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση και επέτρεψε προκαταβολή αμοιβής ιδίου ποσού για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2022. 

Παρείχε την άδεια κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορίσθηκε η ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v