Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Εκτακτη γενική συνέλευση

Κατόπιν της από 25.06.2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο
και το καταστατικό της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ-
ΔΩΝ (η «Εταιρεία») καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που
θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουλίου και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της
Λεωφόρου Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού
θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4706/2020.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως
επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και
χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος
την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.
Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία
ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία του Συστήματος Άυ-
λων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εται-
ρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι
της 11ης Ιουλίου 2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και
για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση
και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο
Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗ-
ΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχε-
τικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμέ-
νων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ)
2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ
Β΄/1007/16.03.2021).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης
που λαμβάνει η Εταιρία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την
ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος
μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρ-
θρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η
συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τη-
ρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και
μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία κατα-
γραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τις τυχόν
επαναληπτικές συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέ-
χουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/generalmeetings/
και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αμαρουσίου-
Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065).
Το υπογεγραμμένο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου καθώς και η γνωστοποίηση για την ανά-
κληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου, δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], ενώ το πρωτότυπο αυτής πρέπει να α-
ποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου-Χα-
λανδρίου αριθ. 26, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, τηλ. 210-6173065). Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική
γνωστοποίηση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνε-
δρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο έως την 14/07/2021 και ώρα 14:00. Σε περί-
πτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοι-
νοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν
από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο έως την
20/07/2021 και ώρα 14:00.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για
κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσό-
τερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να
ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό
αξιογράφων σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί
να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσω-
πος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας πα-
ραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα
η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχε-
ται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας
ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρο-
νται στις περιπτώσεις α’ έως γ’.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου
γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48)
τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 14/07/2021) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυ-
τοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6
του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.
Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το αργότερο 48 ώρες πριν την έ-
ναρξη των εργασιών της Συνέλευσης με την κα Ελένη Παππά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετό-
χων της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, Μαρούσι, τηλ. 210 6173 065). Διευκρινίζεται
ότι οι ως άνω μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση και στην ψηφοφορία επί
του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και ως εκ τούτου θα πρέπει να αξιοποιήσουν τη
δυνατότητα διορισμού αντιπροσώπου/ων, σύμφωνα με την ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία,
προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η
αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αι-
τιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τί-
θεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή
το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρ-
θρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική
ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχι-
στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέ-
σεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των ανωτέρω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το
ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληρο-
φορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και α-
παντήσεων.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου με-
τοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέ-
ρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-
σιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Λεπτομερείς πλη-
ροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://sarantisgroup.com/investorrelations/shareholders/shareholders-rights/.
Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην
πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιό-
τητά του και (εκτός από την ως άνω περίπτωση 3) τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που
κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού με κάθε νόμιμο μέσο. Τέτοια απόδειξη αποτε-
λεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το
κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων
και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περί-
πτωση.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν.
4548/2018 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://sarantisgroup.com/investorrelations/shareholders/general-meetings/.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v