Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

DIONIC: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Συστημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνολογικών Εφαρμογών Γενικού Χονδρεμπορίου & Διανομών" , η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 01.7.2021 , καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2020 - 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας .

2.Εγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 .

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν καταβλήθηκαν στην χρήση 2020 και έγκριση νέων για την χρήση 2021 .

5.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018 στα μέλη του Δ .Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

6.Συνδρομή άρθρου 119 παρ.4 ν. 4548/2018-Λύση της Εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου. 7. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής. 8.Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v