ΕΚΤΕΡ: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΚΤΕΡ που θα γίνει την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2020.

5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

6. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής τους.

8. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30 ης Ιουλίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 11 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, οδός Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v