Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 

 

(ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ  121913101000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 1932/06/Β/86/99)

 

 

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την από 02/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 43, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της  χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.
Εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της  χρήσης  2021.
Συζήτηση και Έγκριση επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ανακοίνωση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την χρήση 2020.
Λοιπά  θέματα  και διάφορες ανακοινώσεις.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018 , η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05.09.2021 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω. Την ιδιότητα του Μετόχου φέρει όποιος εμφανίζεται ως τέτοιος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΕΧΑΕ), ενώ η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο, και πάντως βάσει έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

 

2.           ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10.09.2021, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα δικαιώματα των Μετόχων της Εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(α)           Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την 26.08.2021, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28.08.2021, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και σε έγχαρτη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες Μετόχους. Αν τα πρόσθετα αυτά θέματα δεν δημοσιευθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω και το νόμο, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στην ως άνω δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

 

(β)           Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 03.09.2021 τα δε σχέδια αποφάσεων θα δημοσιεύονται και θα τίθενται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και σε έγχαρτη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 κατωτέρω, , έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 04.09.2021.

 

(γ)           Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερα έως την 04.09.2021, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παρέχει στην συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (γ), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 

(δ)           Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την 04.09.2021, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, οι Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητα του Μετόχου καθώς και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της υποπαραγράφου (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ, ή μέσω ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση, για περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018. Πιο συγκεκριμένα: 

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο Αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας υποπαραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος Μετόχου: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός, η αντικατάσταση και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε Μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (http://www.president.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το Μέτοχο για τον διορισμό Αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210-6924900 εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οφείλει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6989000.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ' αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

 

 

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων επί των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων ημερησίας διατάξεως, η παρούσα πρόσκληση, το σχέδιο εντύπου διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πληροφορίες σχετικά με το συνολικό αριθμό μετοχών και τα δικαιώματα ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν, καθώς και τα λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.president.gr) από την ημέρα της παρούσας πρόσκλησης, ενώ τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προταθούν από μετόχους θα αναρτηθούν και θα είναι διαθέσιμα στην ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας από την ημέρα παραλαβής τους από την Εταιρεία. Τα ανωτέρω έγγραφα θα διατίθενται στους Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα. Μέτοχοι οι οποίοι αδυνατούν για τεχνικούς λόγους να ανακτήσουν τα ανωτέρω έγγραφα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας να τους αποστείλει αυτά χωρίς χρέωση στη διεύθυνση που θα υποδείξουν προς την Εταιρεία.

 

 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v