Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Τρίτη 24/08/2021 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.344.963 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,20% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

3) Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων η διαχείριση και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2020.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2020 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

Προεγκρίθηκαν ομόφωνα μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Για τη χρήση του 2020 δεν κατεβλήθησαν αμοιβές.

Η εταιρεία με την ευχέρεια που της παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 του Ν. 4548, δεν μετέβαλλε την πολιτική των αμοιβών της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλοντας τα ίδια ποσά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

5) Μετά από σχετική σύσταση της επιτροπής ελέγχου, πραγματοποιήθηκε εκλογή με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2021 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “ACES AUDITORS ΑΕ” και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Φραγκισκάκης Αθανάσιος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15081 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1862 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Μπιτζαράκης Ιωάννης, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23141 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1555.

6) Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας κατ' άρθρο 3 Ν. 4706/2020.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v