Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Αποφάσεις ΓΣ (ορθή επανάληψη)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,89% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.850.240 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2020, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2020 (περίοδος 1/1-31/12/2020). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 (από 01/01/2020 έως 31/12/2020) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία «MPI HELLAS S.A.» και ο ορισμός του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Χρυσοβαλάντω Διαλεχτοπούλου του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφότεροι μέλη της MPI HELLAS S.A. και όρισε σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, την αμοιβή της «MPI HELLAS S.A.» για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα τέταρτο: Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 κατ’ άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.   

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα πέμπτο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2020 κατ’ άρθρο 112 Ν.4548/2018 και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα έκτο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές κατά τη χρήση 2020 μικτού ποσού 17.321,60 ευρώ στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη και του ποσού των 16.002,01 ευρώ στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Παυλόπουλο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Επιπλέον αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι       76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα όγδοο: Εγκρίθηκε η προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.3 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα ένατο: Εξελέγη ομόφωνα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η κυρία Ιωάννα Χαρακίδα του Αθανασίου, σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη, έτσι ώστε η σύνθεση του Διοικητιού Συμβουλίου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν.4706/2020 πληρουμένων των κριτηρίων περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. H κα Ιωάννα Χαρακίδα είναι Πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού A Τάξης και από το 2014 Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα δέκατο: Αποφασίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4447/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι την λήξη της θητείας του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντικατάσταση ή ανάκληση των μελών της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 επανεξελέγησαν παμψηφεί οι:

  • Γεώργιος Κουτρουμάνης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, απόφοιτος της σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1985 εισήλθε στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το 1995 απέκτησε τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι μέτοχος και μέλος του Δ.Σ στην ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέχοντας σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Από το 2103 έως το 2019 διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
  • Παναγιώτης Παυλόπουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, κατέχει τρείς ελεγκτικές πιστοποιήσεις από τον διεθνή ελεγκτικό φορέα ISACA και διαθέτει δεκαετή εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα σε δύο διεθνείς Τραπεζικούς Ομίλους.

3) Ιωάννης Κιζλαρίδης, ανεξάρτητος τρίτος – μη μέλος του Δ.Σ., μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, μέλος του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤΕΠ) Κατηγορία ΠΕ της Σχολής Μηχανικών, Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, συνεργάτης της εταιρείας επί 25 και πλέον χρόνια, γνωρίζων άριστα την εσωτερική διάρθρωση και την παραγωγική και εμπορική λειτουργία αυτής. 

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 11/7/2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι       76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα ενδέκατο: Εγκρίθηκε ομόφωνα α) η έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και εβδομήντα ενός λεπτών (€ 794.766,71), με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Γ3ΜΕ-00091 στη Δράση 4.2.2. του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 ύψους 2.990.484,93. Η κάλυψη των Ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοση τους με ιδιωτική τοποθέτηση από την ως άνω Τράπεζα. Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν.4548/2018, και θα παρέχει στους Ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. β) η λήψη κεφαλαίου κίνησης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ και είκοσι δύο λεπτών (€1.345.718,22) και δόθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων.    

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα δωδέκατο : Εγκρίθηκε ομόφωνα α) η έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα (€ 855.149) με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό την χρηματοδότηση έναντι της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Π09/7/00043/Γ στο καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ του Ν.4399/2016, ύψους 2.714.760,35€ β) η έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (€1.859.610) με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό τη χρηματοδότηση μέρους του ως άνω επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003 και δόθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.    

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι       76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   8.850.240

Ψήφοι κατά                                                                    0

Θέμα δέκατο τρίτο : Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην τροποποιηθεί επί του παρόντος το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι       8.850.240

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι      76,89%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων                                   8.850.240

Ψήφοι υπέρ                                                                   0

Ψήφοι κατά                                                                    8.850.240

Θέμα δέκατο τέταρτο : Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας ότι η συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «η Ένωση» για την τρέχουσα εκκοκκιστική περίοδο υλοποιείται με τη χρήση του εκκοκκιστηρίου του Συνεταιρισμού από την εταιρεία δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκκόκκισης (φασόν) εκ μέρους του Συνεταιρισμού. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο συνεργασίας, το οποίο συμφωνήθηκε τον Απρίλιο 2021 θα υλοποιηθεί προσεχώς, μετά την τακτοποίηση από το Συνεταιρισμό των εκκρεμών νομικών ζητημάτων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v