Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FOLLI-FOLLIE: Θα δημοσιεύσει νέα πρόσκληση για ΓΣ

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2019 στα γραφεία της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 17.8.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 2423580/20.8.2021) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 20η Αυγούστου 2021.

Κατόπιν αιτήματος του μετόχου, Δημητρίου Κουτσολιούτσου, η πρόσκληση επικαιροποιήθηκε, υποβλήθηκε εκ νέου στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 2425806/27.8.2021) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 27η Αυγούστου 2021.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 35.557.441 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 53,61%

1 . Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 35.557.441, αντιστοιχούσες σε 53,61% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Κατόπιν πρότασης μετόχων που εκπροσωπούν 25.078.595 μετοχές, Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί των επτά (7) πρώτων θεμάτων της ημερησίας διάταξης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση για την 5η Οκτωβρίου 2021 με τα εν λόγω θέματα.

Συγκεκριμένα, τα θέματα για τα οποία αναβλήθηκε η συζήτηση και η λήψη απόφασης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 §1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 66.948.210 μετοχών δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 2 PV: 3071246.1

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019.

4. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ' άρθρον 112 §3 Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019.

7. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017).

Υπέρ της αναβολής κατά τα ανωτέρω ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.078.595 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,53% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι υπόλοιπο μέτοχοι, εκπροσωπούντες 10.478.846 μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,47% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Στο πλαίσιο του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης («Ενημέρωση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) Απώλεια των Μετοχών της DUFRY AG, β) Απόφαση εκκαθάρισης της FFGSOURCING και όλου του υπο-ομίλου Ασίας και γ) Συμφωνία Εξυγίανσης με Ομολογιούχους»), το Διοικητικό Συμβούλιο παρέσχε την ζητηθείσα αναλυτική ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δημοσιεύσει νέα πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ληφθείσα απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v