Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ: Αποφάσεις ΓΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέµα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020 ) και των ε̟’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς Μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα µε το άρθρο 43απαραγρ. 3 ̟περι̟πτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας , ενέκρινε ομοφώνως τις Ετήσιες και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, έδρέυουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 22 Μαρούσι, όπως αυτές εγκρίθηκαν α̟πό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 29/09/2021 και οι οποίες ομοίως δημοσιεύθηκαν µαζί µε το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα , κου Ανδρέα Τσαµάκη Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101 σύμφωνα µε το άρθρο 43α ̟παραγρ. 3 ̟περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

Θέμα 2ο: Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020 και Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας , ενέκρινε ομοφώνως την Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020, την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α̟πό κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020. 

Θέµα 3ο: Έγκριση αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη κλειοµένη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση κατό̟πιν διαλογικής συζήτησης και νόµιµης ψηφοφορίας ενέκρινε ομοφώνως την καταβολή αµοιβής στα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2020.

Θέμα 4o: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021 .

Η Γενική Συνέλευση κατό̟πιν διαλογικής συζήτησης και νόµιµης ψηφοφορίας ενέκρινε ομοφώνως την ανανέωση συνεργασίας των Τακτικών και Ανα̟πληρωµατικών Ελεγκτών – Λογιστών, µελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020-2021.

Θέμα 5ο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβούλιου Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε ομοφώνως τα φυσικά πρόσωπα που προτάθηκαν και ειδικότερα: Κοντολάτης Γεώργιος Εκτελεστικό Μέλος Τσαδήμας Αργύρης Μη Εκτελεστικό Μέλος Ετελεστικό Μέλος Ταξάκη Ειρήνη Εκτελεστικό Μέλος Γεωργολόπουλος Αλέξανδρος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Raymond Maureen Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας , ενέκρινε ομοφώνως τα προτεινόμενα μέλη, ειδικότερα: Raymond Maureen Πρόεδρος Τσαδήμας Αργύρης Μέλος Γεωργολόπουλος Αλέξανδρος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Θέμα 7ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων των άρθρων 11,12 του ν. 4706/2020. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας , ενέκρινε ομοφώνως τα προτεινόμενα μέλη, ειδικότερα: Γεωργολόπουλος Αλέξανδρος Πρόεδρος Raymond Maureen Μέλος Τσαδήμας Αργύρης Μέλος

Θέμα 8ο: ∆ιάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - ̟προτάσεις . Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις στη Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v