Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.: Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 : Αποφάσεις - Aποτελέσματα ψηφοφορίας

  Παιανία, 30 Ιουνίου 2022

         

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 39 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 31.804.662 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 38,04% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Απριλίου 2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. την 29.04.2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.782.020 (99,93%)

Αριθμός ψήφων Κατά  :  0 (0,00%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή : 22.642 (0,07%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.566.438 (99,25%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 0 (0,00%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή: 238.224 (0,75%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε : α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.640.487 (99,48%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 164.175  (0,52%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)  

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε: α)το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2021 και β) τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επίσης, καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) και προ ενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.640.487 (99,48%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 164.175  (0,52%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)  

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

H Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.424.905 (98,80 %)

Αριθμός ψήφων Κατά  :164.175  (0,52%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή : 215.582 (0,68%)  

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.804.662 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 0  (0,00%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)  

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Αναφορά - Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά-Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings).

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Ανακοινώθηκε προς τους κ.κ. μετόχους η σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 21.07.2022, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 0,12 και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 31.804.662

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 38,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 31.804.662

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 31.647.925 (99,51%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 156.737 (0,49%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)  

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v