ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE
2 Αυγούστου 2022

Η εταιρεία OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE (αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 123499001000),  γνωστοποιεί ότι στις 02.08.2022 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική́ Γενική́ Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας. Παρέστησαν συνολικά 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες  3.045.770 μετοχές, ήτοι ποσοστό́ 91,37% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών.

Η Τακτική́ Γενική́ Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1Ο : ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2021- 31.12.2021, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

[Έγκυρες ψήφοι  3.045.770 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.045.770(100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 2ο: αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

[Έγκυρες ψήφοι  3.045.770 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.045.770(100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 3ο : διόρισε ομόφωνα και παμψηφεί  ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου χρήσης 2021.

[Έγκυρες ψήφοι  3.045.770 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.045.770(100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 4ο: επιβεβαίωσε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021.

[Έγκυρες ψήφοι  3.045.770 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.045.770(100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 5: προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την καταβολή αμοιβών για το έτος 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Έγκυρες ψήφοι  3.045.770 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.045.770(100%), κατά 0, αποχή 0]

 

Θέμα 6ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v