ΒΙΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μαγούλα 30/06/2023

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 30/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της τ.Γ.Σ. της 30.06.2023

 

1.    Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2022)

 

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων» και «Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους  ευρω -1.564.703,90.

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :

(α) κύκλος εργασιών 17.531.523,52 ευρω, (β) μικτά κέρδη 1.584.580,85 ευρω, (γ) ζημίες προ φόρων

-1.671.253,38 ευρω, (δ) ζημιές μετά από φόρους  -1.564.703,90 ευρω και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, κέρδη 2.794.611,48 ευρω.

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος.

Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η Έκθεση Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2022.

 

2.    Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Έγκριση, κατ άρθρο 108 Ν 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν 4548/2018)

 

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για την χρήση 2022 και η απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή Ιωάννη Θ. Μακρή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131) της ελεγκτικής εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

3.    Επί του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών)

            Έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα προς την εταιρία προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε.(α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 198) για τον έλεγχο της χρήσης 2023.

 

4.    Επί του 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2023 (θέμα το οποίο δε τίθεται σε ψηφοφορία).)

Για το άνω θέμα υπήρξε ενημέρωση, αλλά δεν ελήφθη απόφαση ούτε τέθηκε σε ψηφοφορία.

5.    Επί του 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2022)

Εγκρίθηκαν οι καταβληθέντες σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές και διαχειριστικές υπηρεσίες μισθοί και αμοιβές εν γένει, το συνολικό ύψος των οποίων ήταν κατώτερο από αυτό που είχε εγκριθεί είχε αποφασισθεί στην προηγούμενη τακτική Γ.Σ.

6.    Επί του 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν 4548/2018)

Για το άνω θέμα υπήρξε ενημέρωση και ακολούθησε συμβουλευτική ψηφοφορία, αλλά δεν ελήφθη απόφαση.

7.    Επί του 7ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης των μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 5 Ν 4706/2020 (θέμα το οποίο δε τίθεται σε ψηφοφορία)

Για το άνω θέμα υπήρξε ενημέρωση, αλλά δεν ελήφθη απόφαση ούτε τέθηκε σε ψηφοφορία.

8.    Επί του 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

 

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

 

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

 

Α.    Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.937.681 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.732.730,00 ευρω.

 

Β.    (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν δύο (2) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

 

 

Για την ΒΙΣ ΑΕ

 

Κυριάκος Σουπιωνάς

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v