ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

 

(Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3. παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στη Νέα Ιωνία την 13 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 683.409 μετοχές ήτοι ποσοστό 67,60% επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 2.  Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2022.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 3.  Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2022.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 4.  Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 5.   Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2023.

 

Ανατέθηκε η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2023 (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών DFK PD AUDIT. Επίσης, καθορίστηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν το ανώτερο μέχρι του ποσού των 22.000 ευρώ.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 6.   Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2022.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 7.    Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Για τη χρήση 2022 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αποδοχές.  Για την τρέχουσα χρήση, αποφασίσθηκε να ορισθεί ως ανώτατο ύψος των αποδοχών όλων των μελών του Δ.Σ. το ποσό των 50.000 ευρώ.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 8.  Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

 

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

 Επί του θέματος :

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΨΗΦΟΙ

ΥΠΕΡ

Έγκυρες ψήφοι

% του μετ.κεφ.

Υπέρ

Κατά

Αποχή

% των εγκύρων ψήφων

Αποτέλεσμα

683.409

67,60%

683.409

0

0

100%

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 


9.    
Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017

 


ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

 

10.  Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020

 

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

 

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13/7/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v