ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21 Ιουλίου 2023

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι  οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 20.06.2023  Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά  (7.255.287) ψήφους, ποσοστό 41,265% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ως ακολούθως:

 

Επί του πρώτου θέματος  της ημερησίας διατάξεως [Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2022 (01.01.2022 μέχρι 31.12.2022) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση] η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2022 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2022] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2022.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών] αποφασίζεται ομόφωνα, ήτοι με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2023 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  χρήσης 2022].

o Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2022. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 230.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2023.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.]  η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών τού άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022] η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% την «Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου του ν. 4706/2020] υπεβλήθη η έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

 

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου] παρουσιάστηκε προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Αντικατάστασης μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος και έγκριση νέου μέλους της Ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους] ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση ότι: (α) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μπέρσος παραιτήθηκε από το αξίωμά του αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 5286/20.03.2023 Πρακτικό αυτού, εξέλεξε τον κ. Στράτη Ευάγγελο του Γεωργίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας τον κ. Στρατή Ευάγγελο ως Πρόεδρο- μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλο ως Γενικό Διευθυντή- Εκτελεστικό μέλος και (β) σε συνέχεια της εκλογής του κου Στράτη Ευάγγελου ως Πρόεδρου – μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως μέλος της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων τον κ. Στράτη Ευάγγελο του Γεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κ. Κωνσταντινόπουλου Ιωάννη (αφού η νέα του ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό μέλος συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων) και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Κωνσταντινόπουλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου,  την εκλογή του κ. Στράτη Ευάγγελου του Γεωργίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μπέρσου.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου την εκλογή του κ. Στράτη Ευάγγελου ως μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιότητων της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κ. Κωνσταντινόπουλου Ιωάννη.

 

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις] ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Στράτης, καθώς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κυριά Κατσαρού Αντωνία ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

 

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με 7.255.287 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και πλειοψηφία 41,265% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Αθήνα, 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v