ΒΙΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                                                                                                        Μαγούλα 29/11/2023

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 29/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ε.Γ.Σ. της 29.11.2023

 

1.    Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ : Συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 & Ν 4706/2020 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις

 

Αποφασίσθηκε η συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 & Ν 4706/2020 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Ειδικότερα, ως προς τα βασικά άρθρα του καταστατικού, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, περί επωνυμίας, ώστε η επωνυμία της εταιρίας να παραμείνει ως «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» και στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της να εκφράζεται στην Αγγλική γλώσσα ως «VIS Packaging Manufacturing SA», η διατήρηση του άρθρου 2 του καταστατικού, περί σκοπού, αμετάβλητου, η αναδιατύπωση του άρθρου 3 του καταστατικού, περί έδρας, στην ακριβή διεύθυνση, η διατήρηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί διάρκειας, αμετάβλητου, η συγχώνευση του άρθρου 5 με το άρθρο 6, περί μετοχικού κεφαλαίου, και η συνολική αναδιατύπωσή του. Αναφορικά με τα λοιπά άρθρα του καταστατικού, αποφασίσθηκε η κατάργησή τους, η συγχώνευσή τους εις τρόπον ώστε να περιορίζονται μόνον στις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθ. 5 Ν 4548/2018 και η συνολική αναρίθμησή τους, εις τρόπον ώστε το καταστατικό να αποτελείται από 6 κεφάλαια και 22 άρθρα συνολικά (από 42 που ήταν μέχρι σήμερα).

2.    Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ : Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

 

 

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

 

Α.    Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.937.681 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.732.730,00 ΕΥΡΩ.

 

Β.    (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν δύο (2) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

 

 

Για την ΒΙΣ ΑΕ

 

Κυριάκος Σουπιωνάς

Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v