Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CPI A.E.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

C.P.I. Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv

ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CPI Αvώvυμoς Εταιρεία Ηλεκτρovικώv Υπoλoγιστώv και Περιφερειακώv

 

Μετά από την Απόφαση της 08/02/2024 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  &  Περιφερειακών, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2022 – 30.06.2023, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.
 3. Ενημέρωση για την παραίτηση μέλους ΔΣ, λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί της οριστικής αντικατάστασής του και περί του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. Ενημέρωση για την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και έλεγχος τήρησης των σχετικών νόμιμων και καταστατικών όρων.
 4. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.
 5. Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 7. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
 8. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024.
 9. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
 10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.
 11. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 124 του ν. 4548/2018, μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της CPI A.E. στα αρχεία του φορέα “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της 29ης Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ήτοι της προβλεπόμενης από τον νόμο Ημερομηνίας Καταγραφής η οποία είναι η πέμπτη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130§2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 στην ανωτέρω διεύθυνση της της εταιρείας, (οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής). Νεότερη πρόσκληση για την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το αρ. 130§2, εδ.3 του ν.4548/2018.

 

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 29ης Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, ήτοι, την (5η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).

 

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας (CPIA.E.), οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη C.P.I.  A.E., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E., ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της CPI A.E., ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E., ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E.

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της CPI A.E. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CPI A.E.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις  α' έως γ'.

 

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη CPI A.E. με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.grεπιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις).

 

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 48 ωρών, μετέχουν στη Τακτική Γενική συνέλευση εκτός αν η Τακτική Γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210-4805 892 e-mail: stsa@cpi.gr). Ελλείψει σχετικής απόφασης του ΔΣ, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων.

 

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

 

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

 

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής.

 

Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν και τα εξής -μεταξύ άλλων- δικαιώματα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 121, 122, 123, 124 και 141 του ν. 4548/2018, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι:

 

 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 (Ν. 4548/2018), επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
  1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια των αποφάσεων αυτών τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
  2. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
  3. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 (5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση), το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
  4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κατ΄αρ. 141, παρ 5, ν. 4548/18, υποχρεούται να αναβάλει, μία φορά μόνον, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων και δύνανται, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 παρ. 2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Το κείμενο των παραπάνω παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.grεπιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις).

 

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (κείμενο πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr), επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778 Ταύρος Αττικής, τηλ: 210 4805 892).

 

Ταύρος, 09 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v