ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.5.2024

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.245.889 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 69,576% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της  απαρτίας  δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 208.902 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:                                             

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.  

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5.  Ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 0,0485 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2023. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή είναι 0,046075 ευρώ. Το προς διανομή ποσό έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 208.902 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας στις 21/5/2024 (record-date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και θα πραγματοποιείται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Με απαρτία 69,576% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

7. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2023 μέσω της υποβληθείσας από την Πρόεδρο της Επιτροπής Έκθεσης Πεπραγμένων. 

8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023  έως 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Ιανουαρίου 2024 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr  στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

12. Έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.  

13. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα της παραγράφου 2 ως ακολούθως :

………

2.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία μεταξύ τριών (3) και πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

……………..

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

14. Χορήγησε την άδεια κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 και ενέκρινε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.245.889 (69,576% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.245.889 (100%), κατά 0, αποχή 0.

15. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v