Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΪΡΗΣ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ

Η Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου, μετά την εκλογή αυτού από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 12η  Ιουλίου 2019. Το Διοικητικό συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν έχει τετραετή θητεία και αποτελείται από τα εξής πέντε (5) μέλη:

  • Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης,– εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος
  • Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – εκτελεστικό μέλος,  Δ/νων Σύμβουλος
  • Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – μη εκτελεστικό μέλος
  • Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτης Δημητρίου Ζωγράφος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η  Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 3693/2008 αποτελείται από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου Ζωγράφο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Δωρίς Δημητρίου Παΐρη (μη εκτελεστικό μέλος) και Θεοδόσιο Νικολάου Αποστολίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) ως πρόεδρο αυτής.

Τέλος η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους κ.κ Παναγιώτη Δημητρίου Ζωγράφο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και και την κα Δωρίς Δημ. Παΐρη (μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v