Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης ΔΣ (ορθή επανάληψη)

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»
της 12ης Ιουλίου 2021
 

Στη Δράμα σήμερα στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας και μετά από πρόσκληση της κ. Ιουλία Λαζαρίδου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

 

 

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

1. Ιουλία Λαζαρίδου                          Mέλος του ΔΣ

2. Γεώργιος Ζάχαρης                         Μέλος του ΔΣ

3. Ιωάννης Οξυζίδης                          Μέλος του ΔΣ

4. Γεράσιμος Λαζαρίδης                     Μέλος του ΔΣ

5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης         Μέλος του ΔΣ

6. Αθανάσιος Πάππος                        Μέλος του ΔΣ

7. Πέτρος Ντινάκης                           Μέλος του ΔΣ

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρχίζει η συνεδρίαση. Χρέη προσωρινού

 

Θέμα 1ο :  Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η οποiα ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλiου προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για να διοικήσει την Εταιρεία για μία πενταετία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, και ορίζει τις ιδιότητες των μελών του ως εξής:

1. Ιουλία συζ. Κων/νου Λαζαρίδη, μη εκτελεστικό μέλος, έμπορος, που γεννήθηκε στη ………… το έτος ……….. και κατοικεί στη …………., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ………. του Τ.Α. …………, ΑΦΜ: ……….., Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Γεώργιος Ζάχαρης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο ………… ……….. το έτος …….. και κατοικεί στην ……….., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ………..του Τ.Α……….. ΑΦΜ: ………..,Αντιπρόεδρος Α΄ του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

3. Ιωάννης Οξυζίδης του Μύρωνος, εκτελεστικό μέλος, οινολόγος, που γεννήθηκε στην …… το έτος ……….και κατοικεί στη …………. οδός ………., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ………….. του Τ.Α. Δράμας, ΑΦΜ:………. Μέλος του Δ.Σ.

4. Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο ………… το έτος ………., κάτοικος ………….., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριμθόν Δ.Τ. ………. του Τ.Α …………., ΑΦΜ: ………., Αντιπρόεδρος Β΄ του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

5. Τσαμαντάνης Τριαντάφυλλος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη …………. το έτος ………., κάτοικος ………., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ………του Τ.Α. …………, ΑΦΜ: ………., Μέλος του Δ.Σ

6. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη ……….το έτος ……….., κάτοικος …………. οδός ………, εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. ………..  Τ.Α. …….., ΑΦΜ: ………,Μέλος του Δ.Σ

 7. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε στην …….. το έτος ……….., κάτοικος …….. , εθνικότητος Ελληνικής, με το υπ' αρίθμ. ………… Δ.Τ. του Τ.Α ………… , ΑΦΜ: …………,Μέλος του Δ.Σ.

 

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 12.07.2021, είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα εκλεγέντα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, και 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

 

 

Θέμα 2ο. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα:

1) Παρέχει την εξουσιοδότηση στον κο Γεώργιο Ζάχαρη του Χρήστου Αντιπρόεδρο Ά & Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Σ. της εταιρείας και στον κο Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου Αντιπρόεδρο ΄Β & Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Σ. της εταιρείας όπως από κοινού ή κάθε ένας χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία απεριόριστα με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρίας. Αποφασίζουν την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθύνων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες, διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

β) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύουν την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνουν κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζουν την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχονται, ενάγουν, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζουν ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύονται, συμβάλουν, συμβιβάζουν, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές αποφασίζουν για ενέργειες αγωγών υποβολής εγκλίσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεις από ένδικα μέσα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφής ή άρσεως υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών. Διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα.

γ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Συν/κη Τράπεζα Δράμας, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha BankΤράπεζα, Τράπεζα Eurobank Ergasias και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

ε) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο όποτε κρίνουν σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

 

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Χαρίσκο Αθανάσιο του Γεωργίου, Υπάλληλο της Εταιρείας που γεννήθηκε στην Γερμανία το έτος 1975 και κατοικεί στον Ξηροπόταμο Ν. Δράμας, εθνικότητας Ελληνικής με το υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 132994/14-12-05 του ΤΑ Δράμας, ΑΦΜ:110472420 όπως:

α) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της με οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή ,και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Συν/κη Τράπεζα Δράμας, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank Τράπεζα, Τράπεζα Eurobank Ergasias» (περαιτέρω «Τράπεζα»), όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Άνοιγμα, κίνηση (περιλαμβανομένης της αναλήψεως) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού τής εταιρείας (περιλαμβανομένων τωv λογαριασμών αξιών κάθε είδους), καθώς και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, προς πίστωση ή χρέωση λογαριασμών τής εταιρείας στηv Τράπεζα.

Αγορά ή πώληση συναλλάγματος με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες.

Συμφωνίες, κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους, σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων).

Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων.

Συμβάσεις φυλάξεως αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχειρίσεως μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικώς: κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων).

Μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων (θυρίδων).

Συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεις πιστοδοτήσεως οποιασδήποτε μορφής.

Ενεχύραση, εκχώρηση, δέσμευση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση κινητών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων τής εταιρείας, προς ασφάλεια απαιτήσεων της Τράπεζας κατά της εταιρείας,

Και όπως προβαίνει γενικώς στο όνομα της Εταιρείας σε κάθε συναφή ενέργεια.

 

β) προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, όποτε κρίνει σκόπιμο τούτο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

 

γ) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, περιφερειακών ή δημοτικών υπηρεσιών, αρχών και οργανισμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που είναι κατά τόπον αρμόδια για το κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας, υποβάλλοντας και παραλαμβάνοντας κάθε σχετικό με την εταιρεία και το άνω κεντρικό κατάστημα έγγραφο, ενδεικτικά αναφερομένων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, των αρμόδιων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (μεταξύ των οποίων του αρμοδίου Ι.Κ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα), του αρμόδιου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα, του αρμόδιου Τμήματος του ΟΑΕΔ κ.α.

 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον κο Γεώργιο Ζάχαρη του Χρήστου Αντιπρόεδρο Ά & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας και στον κο Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου, Αντιπρόεδρο ΄Β & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, την εξουσιοδότηση και το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί έκαστος  εξ αυτών περαιτέρω και τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, προκειμένου τα τελευταία να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των πιστωτικών και τραπεζικών ιδρυμάτων και να προβαίνουν σε αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς όψεως της εταιρείας σε όλες τις τράπεζες ανεξαρτήτως και καμίας εξαιρούμενης, με τις οποίες η εταιρεία συναλλάσσεται.

 

 

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Φωτιάδη του Ηλία, Υπάλληλο της εταιρείας που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1973 και κατοικεί στο Καπανδρίτι Αττικής, εθνικότητας Ελληνικής με το υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 737746/16-10-06 του ΤΑ Δοξάτου, ΑΦΜ:062728320 όπως α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, περιφερειακών ή δημοτικών υπηρεσιών, αρχών και οργανισμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που είναι κατά τόπον αρμόδια για το υποκατάστημα της Εταιρείας στο Καπανδρίτι Αττικής, υποβάλλοντας και παραλαμβάνοντας κάθε σχετικό με την εταιρεία και το άνω υποκατάστημα έγγραφο, ενδεικτικά αναφερομένων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, των αρμόδιων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (μεταξύ των οποίων του αρμοδίου Ι.Κ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα), του αρμόδιου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα, του αρμόδιου Τμήματος του ΟΑΕΔ, των αρμόδιων δημοτικών αρχών του Δήμου Ωρωπού, κ.α.

και β) προσλαμβάνει και απολύει του προσωπικό του υποκαταστήματος του Καπανδριτίου.

 

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

  Ακριβές  αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΚΓΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v