Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ανακοίνωση ΔΣ/Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου την οποία διαθέτει η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 44  του ν. 4449/2017,  παραμένει ως έχει, μετά την εκλογή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-7-2019, με τριετή θητεία  λήγουσα στις 9-7-2022,  δεδομένου ότι  όπως διαπίστωσε το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεσή της είναι σύμφωνη με τις εν ισχύ διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τα μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει ο νόμος 4706/2020, έχει δε συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:  

Αγησίλαος Παναγάκος,  Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Παναγιώτης Κατσίχτης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

Η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από  τον  Κανονισμό Λειτουργίας της; όπως έχει επικαιροποιηθεί και  αναρτηθεί  στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Το είδος,  η σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από το άρθρο 20 παρ. 5 του καταστατικού της,  όπου προβλέπονται τα εξής:  «Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη με τριετή θητεία. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή του Δ.Σ.,  αποτελούμενη από  ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο τρίτα πρόσωπα εκ των οποίων,  τουλάχιστον το ένα θα είναι ανεξάρτητο. Τα μέλη της  Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη  Γενική Συνέλευση των μετόχων».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v