Μουζάκης: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό της 31/08/2021 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , στην οποία εκλέχθηκε νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό ο κος Θεοδόσης Ε. Γεώργιος . Επίσης εκλέχθηκε και η νεοσύστατη Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.
Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας , και οι Επιτροπές του μετά το Πρακτικό του της 31/08/2021 και μετά της συγκρότησής του σε Σώμα είναι τα εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεστικά μέλη

Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Πρόεδρος
Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου, μέλος

Μη Εκτελεστικά μέλη

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μάρκος Καλούδης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Θεοδόσης του Ευσταθίου, μη εκτελεστικό μέλος.


Επιτροπή Ελέγχου παραμένει η ίδια

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου Πρόεδρος
Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου Μέλος
Βασιλακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη Μέλος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

Γκανίας Α. Σπυρίδων Πρόεδρος της επιτροπής , Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Καλούδης Κ. Μάρκος μέλος της επιτροπής , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
Θεοδόσης Ε. Γεώργιος μέλος της επιτροπής , Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δ.Σ. λήγουν στις 29/07/2027.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v