Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Νέος εσωτερικός ελεγκτής

Η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό
και τις εποπτικές αρχές, ότι σύμφωνα με την από 08.09.2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου με ημερομηνία 06.09.2021, νέος
Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ο κ.
Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε αντικατάσταση της κας Δέσποινας Χριστοφή.
Ο κ. Παπαδημητρίου, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.4706/2020, ήτοι είναι
στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική
ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου
σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε
κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις
και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της παραπάνω θέσης.
Ο κ. Παπαδημητρίου είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει επαγγελματική πιστοποίηση στη Διοίκηση
επιχειρήσεων από το σώμα ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.ΕΛ.) σε συνεργασία με το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), είναι μέλος του Ελληνικού
Ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών, μέλος του Ινστιτούτου εκπαίδευσης του σώματος
ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Ι.ΕΣ.Ο.ΕΛ) και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του
Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών του Ινστιτούτου Σ.Ο.ΕΛ (ΜΕΤΚΕΛ).
Ο κ. Παπαδημητρίου διαθέτει εξαετή εργασιακή εμπειρία στη σύνταξη και στον έλεγχό
Λογιστικών καταστάσεων διαφόρων οικονομικών οντοτήτων και αναλαμβάνει τα
καθήκοντά του ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την Παρασκευή
10.09.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v