Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ...

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  

 

Η  εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, , δυνάμει της από 20.12.2021 απόφασής του, προέβη  στον ορισμό της κας Ελένης Στάμου ως Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας.

 

Η κα Ελένη Στάμου πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

 

Ειδικότερα, η κα Ελένη Στάμου είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετανίας, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.Λ.), έχει δε πολυετή εμπειρία σε θέματα ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου έχοντας απασχοληθεί επί σειρά ετών σε ελεγκτικές εργασίες και μεθοδολογία ελεγκτικών εταιρειών.

 

Η κα Ελένη Στάμου αναλαμβάνει τα καθήκοντά της ως Εσωτερικός Ελεγκτής από την 20.12.2021.

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 20.12.2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v