Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση αυτής σε σώμα

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή-ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:
(α) θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,
(β) θα αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος αυτού, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ήτοι άπαντα τα πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και
(γ) η θητεία της θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 23η Ιουνίου 2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ακολούθως και μετά την προρρηθείσα απόφασή της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022 με την αυτή ομόφωνη απόφασή της, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 27.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που βασίσθηκε στην από 20.05.2022 εισήγηση-έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όρισε ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:
1) Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο από την Εταιρεία,
2) Γεώργιο Βαγγέλα του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
αφού προηγουμένως εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου για έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της Επιτροπής:
(α) την συνδρομή των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλέψεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας,
(β) την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:
(i) τη μη κατοχή άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(ii) την απαλλαγή από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
(γ) τη μη συνδρομή του κωλύματος της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι της μη έκδοσης εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του μέλους αντίστοιχα, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,
(δ) τη μη συνδρομή κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
(ε) την επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών και τέλος
(στ) τη συνδρομή της επιβαλλόμενης από τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1, περ. ζ΄ του ν. 4449/2017 επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική (συμπεριλαμβανόμενης της γνώσης και κατανόησης των Διεθνών Προτύπου Ελέγχου) στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτου προσώπου - Μη Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 28ης Ιουνίου 2022 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο:
(α) είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και
(β) είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση του Προέδρου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1) Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, τρίτο πρόσωπο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ασπρόπυργος, 30 Ιουνίου 2022
Για την «MEVACO A.E.»

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v