Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό , σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία αρχής γενομένης από 28-09-2020, ανασυγκροτήθηκεσε σώμα αρχικά κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής , η οποία έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2021 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. ΑγγελουΤσατσούλη από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε εκ νέου κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 8η Αυγούστου 2022 και αποφάσισε την αντικατάσταση τουκ. Henry Ronald Barkshire από τον κ. Ιωάννη Εγγλέζο και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και την αντικατάσταση της κας Ελένης Παπαγάκη από τον κ. Πασχάλη Καγιά και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε εκ νέου κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 29η Αυγούστου 2023 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη από τον κ. Κωνσταντίνο Μάλαμα και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ως ακολούθως:


1.Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος τουΔ.Σ.
2.Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3.Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4.Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5.Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6.Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7.Κωνσταντίνος Μάλαμας του Σωτηρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε :

  1. Την καταλληλότητα του κ Μάλαμα Κωνσταντίνου για την κάλυψη θέσεως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
  2. Ότι λόγω της διαρκούς επαγγελματικής σχέσης του κ Μάλαμα με την Εταιρία και ποιο συγκεκριμένα την κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, δεν πληροί τις προϋποθέσεις, των κριτηρίων και των παραγόντων ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ειδικότερα έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ.
  3. Ότι καλύπτεται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β΄ ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή δύο (2) γυναικών – μελών του Δ.Σ. ήτοι κκ Κορνηλία Κιτσικοπούλου (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Ελένη Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση (25% x 7 μέλη = 1,75, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ¶ ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.)
  4. Ότι η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Εγγλέζου Ιωάννη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Καγιά Πασχάλη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Ελένης Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 (1/3 x 7 μέλη = κατ¶ ελάχιστον 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
  5. Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ¶ άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.07.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα του νέου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προ απαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του, όπως αυτή προκύψει μετά την εκλογή του νέου υποψήφιου μέλους από την ΓΣ των μετόχων, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Το παρόν Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025, όπως αυτή ορίστηκε με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την από 28.09.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος. 

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 29-08-2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v