ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.: Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

H Εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, γνωστοποιεί το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο  17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την παραίτηση του κ. Αργύριου Σαρρίδη τόσο από την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος όσο και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 18.12.2023 και κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την πλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή του κ. Νικόλαου Ταμπούρη του Γεωργίου ως νέου μέλους.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής :

1)      Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Πρόεδρος Δ.Σ.,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

2)      Νικόλαος Βελής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

3)      Νικόλαος Ταμπούρης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4)      Αναστάσιος Βαλσαμίδης του Σταύρου, Ανεξάρτητο  Μη Εκτελεστικό Μέλος

5)      Θεοφανή Μπαδόλα του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2025, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.  Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία, ενημερώνει επίσης το επενδυτικό κοινό ότι καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας αναλαμβάνει από την 18.12.2023 ο κ. Γεώργιος Τόλιος του Μιχαήλ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v