Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.: Αντικατάσταση μέλους-Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

 

Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ και Ανασυγκρότηση ΔΣ σε Σώμα

Την 15.1.2024, η κ. Γεωργία ΚΑΡΤΣΑΝΗ του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικούς της λόγους. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στη συνεδρίασή του στις 18.1.2024 και δη στο πλαίσιο του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον ορισμό της κ. Αικατερίνης ΝΕΝΔΟΥ του Σταύρου, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κ. Γεωργίας ΚΑΡΤΣΑΝΗ, κατ' άρθρ. 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018 και 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Η επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει, κατ' άρθρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, είτε τον ορισμό της ίδιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος ΔΣ την 06-07-2027, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του κατά τα ως άνω.

 

 

 

Επισημαίνεται ότι, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αικατερίνη Νένδου, πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.

3) Γεώργιος ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

4) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

5) Αικατερίνη ΝΕΝΔΟΥ του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v