Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αποτελέσματα

Ανάπτυξη πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας με παράλληλη           

σημαντική αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών

 

  • Επίτευξη πωλήσεων στα € 68 εκατ. αυξημένες κατά (+8,9%) με το έργο ATH.ΕΝΑ κάρτα και εισιτήρια μεταφοράς στην Ελλάδα και οργανική ανάπτυξη στη Ρουμανία ως βασικοί λόγοι ανάπτυξης
  • Adjusted EBITDA €5.5 εκατ. (+10,9%) βελτίωση στο 2018
  • Σημαντική βελτίωση λειτουργικών ταμειακών ροών στα € 6 εκατ. από € 3,4 εκατ.
  • Αύξηση συμμετοχής των νέων προϊόντων και υπηρεσιών digital transformation στα αποτελέσματα
  • Αναβάθμιση παραγωγικής δυναμικότητας και προσφερόμενων υπηρεσιών στη μονάδα της Ρουμανίας, με την ένταξη δεύτερης ψηφιακής εκτυπωτικής μηχανής  αξίας € 1 εκατ. στο μηχανολογικό εξοπλισμό της.

 

Κορωπί, 25/04/2019 – Η Inform Π. Λύκος δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

 

Κατά τη χρήση του 2018, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 5,6 εκατ. ή 8,9% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν σε € 68 εκατ.. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 10,9% ή € 0,5 εκατ. από € 4,9 εκατ. το 2017 σε € 5,5 εκατ. το 2018, καθώς τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά € 0,6 εκατ., χάριν της μείωσης του κόστους εκτύπωσης, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης και της βελτίωσης της ψηφιακής παραγωγικής διαδικασίας στη Ρουμανία με την εγκατάσταση υπερσύγχρονων ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία των εργασιών στους κύριους γεωγραφικούς τομείς, στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2018 αυξήθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν σε € 33,1 εκατ., έναντι € 29,8 εκατ. Η αύξηση αυτή των € 3,3 εκατ. οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνεισφορά του έργου ATH.ΕΝΑ κάρτα και εισιτήρια μεταφοράς αξίας € 4,4 εκατ., το οποίο μερικώς αντισταθμίστηκε από την επίπτωση της κυκλικής μείωσης των πωλήσεων καρτών πληρωμής του τραπεζικού τομέα, καθώς και της συμπίεσης των τιμών ανά μονάδα πώλησης στις παραδοσιακές κατηγορίες προϊόντων του Ομίλου. Θετικά από την άλλη κινούνται οι πωλήσεις υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας που αποτελούν προτεραιότητα για την μελλοντική ανάπτυξη. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2018, ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το 2017.

 

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν σε € 36,7 εκατ., έναντι € 35,0 εκατ. το 2017. Η αύξηση αυτή των € 1,7 εκατ. απορρέει απο την αύξηση του μεριδίου αγοράς στις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούμαστε. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2018, ανήλθαν σε  € 2,8 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά € 0,6 εκατ. ή 27,9%, χάριν της μείωσης του κόστους ανά μονάδα εκτύπωσης, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης και της βελτίωσης της ψηφιακής παραγωγικής διαδικασίας στη Ρουμανία με την εγκατάσταση υπερσύγχρονων ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών.

 

Το 2018, επιχειρησιακά επικεντρωθήκαμε επίσης στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και υπηρεσιών μας και στην ολοκλήρωση και επανακαθορισμό των παραγωγικών υποδομών που απαιτούνται σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες του Ομίλου. Ο Όμιλος συνέχισε τη βελτίωση της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως τις σύγχρονες μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης και πραγματοποίησε περαιτέρω εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων σε όλο τον Όμιλο, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στην αύξηση του προσαρμοσμένου λειτουργικού αποτελέσματος (adjusted EBITDA) κατά 10,9%, από € 4,9 εκατ. το 2017 σε € 5,5 εκατ. το 2018.

 

Επίσης, η θυγατρική στη Ρουμανία ενισχύει περαιτέρω την παραγωγική της ικανότητα με την απόκτηση δεύτερης ψηφιακής εκτυπωτικής μηχανής νέας τεχνολογίας ύψους € 1 εκατ. η οποία τέθηκε σε λειτουργία αρχές του 2019 και δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, με σημαντικά βελτιωμένους χρόνους απόκρισης στις ανάγκες των πελατών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά το κόστος εκτύπωσης.

 

Στη χρήση 2018, η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε την απομείωση μηχανημάτων που τέθηκαν οριστικά εκτός παραγωγικής λειτουργίας εντός του 2018, καθώς ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις του Ομίλου με την εγκατάσταση της τρίτης ψηφιακής μηχανής υψηλής ανάλυσης inkjet και την παραγγελία της τέταρτης εντός του 2018 στη Ρουμανία σε συνέχεια της προηγούμενης εγκατάστασης των δυο ψηφιακών μηχανών υψηλής ανάλυσης inkjet στην Ελλάδα. Οι μηχανές παλαιότερης τεχνολογίας, που αποσύρθηκαν συνολικής λογιστικής αξίας € 6,9 εκατ., απομειώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η εν λόγω απομείωση αξίας € 6,6 εκατ., επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσης και παρουσιάζεται στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2018, ανήλθαν σε € 6 εκατ. έναντι € 3,4 εκατ. το 2017. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των αποτελεσμάτων και του κεφαλαίου κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 15 εκατ. το 2018 από € 17,5 εκατ. το 2017, μειωμένος κατά € 2,5 εκατ., κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης σημαντικού μέρους των επενδύσεων σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό στο 2017 και της βελτίωσης των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης.

 

Ο Όμιλος έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις ολοκληρωμένες λύσεις – υπηρεσίες έχει αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες του προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του, σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να θεωρείται στρατηγικός προμηθευτής των τραπεζικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισμών είτε του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα.

 

Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ψηφιακών εκτυπώσεων και λογισμικού στην  Ελλάδα συνολικού ύψους € 4,7 εκατ. και στη Ρουμανία συνολικού ύψους € 2,3 εκατ., ο Όμιλος είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνατότητα της άμεσης, εξατομικευμένης και διαδραστικής πληροφόρησης, με έμφαση στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις και η εσωτερική ανάπτυξη νέων προιόντων και υπηρεσιών στον τομέα του digital transformation για να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες των πελατών, παρέχοντας προσαρμοσμένη και διαδραστική επικοινωνία, με προϊόντα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management), ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management, Scanning and Archiving.

 

Σχετικά με την INFORM

 

H INFORM ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες και απασχολεί σήμερα περίπου 370 εργαζομένους.

 

Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής Όμιλος που δραστηριοποιείται στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα INFORM, αλλά και στον τομέα του Digital Security, υπό το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης ασφαλείας δεδομένων, πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners κλπ. καθώς και πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, επίσης υψίστης ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.austriacardag.com www.lykos.gr

 

Αποτελέσματα Έτους 2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v