ΣΙΔΜΑ: Αποτελέσματα εξαμήνου

Η εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2020 και θα συνεχίζει να επηρεάζει και την ελληνική οικονομία, για άγνωστο προς το παρόν χρονικό διάστημα. Η ελληνική οικονομία ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές τους πρώτους δύο μήνες του έτους, στη συνέχεια όμως τα περιοριστικά μέτρα και η αυξημένη αβεβαιότητα για την εξέλιξή της πανδημίας οδήγησαν σε σοβαρή επιδείνωση της. Ο ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση του για το δεύτερο τρίμηνο αναφέρει ότι η ύφεση στην οικονομία κατά το 2020 αναμένεται βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ συνεχίζονται οι μεγάλου μεγέθους παρεμβάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα μάλιστα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα συρρικνωθεί φέτος κατά 9,0%.Κάτω από αυτές τις συνθήκες της αγοράς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα 61,3 εκ. ευρώ ή 10,3% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 75,9 εκ. ευρώ από 85,9 εκ. ευρώ μειωμένος κατά 11,7% σε σχέση με πέρυσι. Οι παραπάνω μειώσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε πτώση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 5,4%, μειώνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε μικρότερη πτώση, κάτω από 3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.826 χιλ. ευρώ από 2.395 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.768 χιλ. ευρώ από 331 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται εν μέρει στην μεγάλη μείωση του EBITDA των θυγατρικών, αλλά κυρίως στην αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της Μητρικής, που έλαβε χώρα πέρυσι και είναι απόρροια των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της μητρικής ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 41,3 εκ. ευρώ από 43,3 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4,8%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 55,9 εκ. ευρώ από 60,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειωμένος κατά 8,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης οφείλεται στην πτώση των τιμών πώλησης όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ, από 1,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν ζημιές 1,0 εκ. ευρώ από κέρδη 0,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.Στις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 9,8 % και 32,2% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 12,1 εκ. ευρώ έναντι 13,4 εκ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 8,2 εκ. ευρώ έναντι 12,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) από 367 χιλ. ευρώ πέρυσι σε 233 χιλ. ευρώ φέτος και μείωση στα αποτελέσματα της από 65 χιλ. ευρώ κέρδος πέρυσι σε ζημιές 61 χιλ. ευρώ φέτος.Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε μηδενική λειτουργική κερδοφορία, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους 704 χιλ. ευρώ από 481 χιλ. ευρώ πέρυσι.Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2 εκ. ευρώ ή 33% και ανήλθε στα 8,3 εκ. ευρώ.Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2020 καθώς και μετά τη λήξη του, έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:Α. Τακτική Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2020, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του 75,91 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

− Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019.

− Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για το 2019.

− Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2020.

− Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

− Η χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών.

− Η εκλογή νέου Δ.Σ.

− Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

− Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η ψήφιση του επόμενου θέματος, σχετικά με την αύξηση του Μ.Κ με εισφορά σε είδος, αποτελεί πρόσφορο και κατάλληλο μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας και την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της, στο πλαίσιο της υιοθέτησης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

− Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60 ευρώ), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35 ευρώ) εκάστης, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα καλυφθούν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..

− Η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας ώστε να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

− Η παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου, εφόσον απαιτηθεί από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 ευρώ) από την 31/12/2019 μέχρι τις 30/06/2020.

− Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για το προαναφερόμενο δάνειο, να αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 ευρώ) από την 30/6/2020 μέχρι τις 31/12/2020.Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 31 Αυγούστου 2020, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του 77,59 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση τριών κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους: α. έως του συνολικού ποσού των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (44.635.000 ευρώ), β. έως του συνολικού ποσού των επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (7.177.000 ευρώ) και γ. έως του συνολικού ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (24.980.000 ευρώ). Επίσης εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους των ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Νόμο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.Γ. Υπογραφή Συμφωνητικού Μεταβίβασης Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Την 24 Σεπτεμβρίου 2020, σε συνέχεια της από 25/05/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. έναντι τίτλων της εταιρείας. Η μεταβιβάζουσα ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς 31/08/2020, προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού 4.584.000,60 ευρώ , δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ εκάστης με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής, συνολικού ποσού 3.421.571,20 ευρώ σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που μεταβιβάζονται ανέρχεται στα 8.005.571,80 ευρώ.Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2020Για το υπόλοιπο του 2020 η εταιρεία επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της απορρόφησης του τμήματος χάλυβα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και την υπογραφή των συμβάσεων για την αναχρηματοδότηση των δανείων της. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την επακόλουθη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, η ΣΙΔΜΑ, με το μερίδιο αγοράς που κατέχει, ενισχυμένο και από την απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ, θα έχει σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και επαρκή χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, που θα της επιτρέψουν να εκμεταλλευθεί την αναμενόμενη επιτάχυνση της κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας που θα τροφοδοτήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Η χρονική εξέλιξη των νέων έργων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης της πανδημίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v