Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ: Αποτελέσματα 2020

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας, κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2019, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού ευρώ 1.036.819 καταγράφοντας συγκρατημένη μείωση 4,8 %. Οι πωλήσεις της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα ευρώ 21.578.686 σημειώνοντας μείωση 11,98 % σε σχέση με το 2019. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 3.544.897 έναντι ευρώ 3.639.006 το 2019 μειωμένα κατά 2,59 %.

Σε επίπεδο Ομίλου οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση της τάξης του 14,44% σε σχέση με το 2019, ενώ καταγράφηκε λειτουργικό κέρδος εκμετάλλευσης ευρώ 711.295, μειωμένο κατά 55% σε σχέση με το 2019. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 4.245.532 έναντι ευρώ 5.131.115 το 2019 μειωμένα κατά τα 17,26 %.

Η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στις πωλήσεις στις χώρες των Βαλκανίων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στην Ελλάδα επηρεάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά για μεγάλο μέρος του έτους, αλλά η επισκεψιμότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθότι η πανδημία ήταν σε μεγάλη έξαρση, ενώ οι κυβερνήσεις δεν παρείχαν στις επιχειρήσεις σημαντικά πακέτα στήριξης, που θα επέτρεπαν τη μείωση του κόστους.

Συγκεκριμένα κατά γεωγραφική περιοχή οι πωλήσεις λιανικής σημείωσαν μείωση 10% στην Ελλάδα για τη χρήση του 2020 και 38 % συγκεντρωτικά για τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Αντίστοιχα το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκε σε κέρδος ποσού ευρώ 992.875 στην Ελλάδα σημειώνοντας μείωση κατά 12% σε σχέση με το 2019. Οι χώρες των Βαλκανίων κατέγραψαν για το 2020 ζημιές ποσού ευρώ 487.985, επηρεάζοντας αρνητικά το αποτέλεσμα του Ομίλου.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσαν μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 της τάξης του 3,83%. Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων στις 5 Απριλίου με τη μέθοδο του click in store και click away, οι πωλήσεις της Εταιρείας κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2020 αλλά και σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα αύξησης σε σχέση με την Πασχαλινή περίοδο του 2019. Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις μέχρι τις 30/04 θα σημειώσουν διψήφια αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Όσον αφορά στην εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου στη Ρουμανία, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη αγορά των Βαλκανίων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, οι λιανικές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώνουν σημαντική αύξηση της τάξης του 23%.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ενεργειακής δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρείας “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το 2020 αποδείχθηκε το πτωχότερο υδρολογικά από ενάρξεως λειτουργίας του έργου. Οι πωλήσεις της Εταιρείας που αφορούν την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 27,50% και ανήλθαν σε ευρώ 550.144, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 250.518 έναντι ευρώ 440.301 της προηγούμενης χρήσης. Οι προοπτικές για το 2021 είναι ευοίωνες καθώς η παραγωγή κατά τους δύο πρώτους μήνες της χρήσης είναι υπερδιπλάσια της περσινής αντίστοιχης περιόδου.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 804.384,36 ήτοι ευρώ 0,02 ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v