Κλουκίνας-Λάππας: Στις 26/4 η ΓΣ για την απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών

Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου με εισφορά του Κλάδου των βρεφικών και παιδικών ειδών σε νέα εταιρεία, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 26/4 η ΓΣ για την απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών

Την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Κλουκίνας- Λάππας στην επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 (ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ – 8 ος Όροφος) στο Μαρούσι Αττικής έδρα της Εταιρείας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των βρεφικών και παιδικών ειδών (εφεξής ο «Κλάδος») με εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία, η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Έγκριση : (α) του από 29.2.2024 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου με εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία (εφεξής Επωφελούμενη), η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν, (β) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του εν λόγω Κλάδου με ημερομηνία 31.10.2023 και (γ) της από 28.2.2024 έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της διάσπασης.

6. Τροποποίηση του αρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον σκοπό αυτής συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του Κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών. Τροποποίηση των αρ. 9, 16 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v