Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΕΚΡΟΨ: Αποτελέσματα 2020

H ΚΕΚΡΟΨ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2020, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Ο κύκλος εργασιών κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε € 14,4 χιλ. έναντι € 11,4 χιλ. το 2019.

Τα αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας ανέρχονται για τη χρήση του 2020 σε κέρδη € 195 χιλ. έναντι ζημίων € 403 χιλ.

Τα κέρδη στην τρέχουσα χρήση οφείλονται κυρίως στην αναγνώριση του κέρδους ύψους € 684 χιλ. που προέκυψε από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου στο Χαλάνδρι.

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2020 ανέρχονται σε € 17 χιλ. έναντι ζημίων € 576 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Ταμειακές Ροές και Ταμειακά Διαθέσιμα

Η θετική μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα κατά € 408 χιλ. οφείλεται κυρίως στη θετική επίδραση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας κατά € 1.050 χιλ. στην αποπληρωμή τόκων€ 174 χιλ., στην επιστροφή προκαταβολής προηγούμενων χρήσεων € 300 χιλ., καθώς και στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Μέρισμα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2020 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v