Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2022

Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων (+37,7%) και της λειτουργικής κερδοφορίας (+84,9%) αποδιδόμενη σε σημαντικό έργο Εντύπων ασφαλείας και τις παρεχόμενες λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

 

 

Κορωπί, 06/09/2022 – Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

 

Η επικέντρωση του Ομίλου στην υλοποίηση της στρατηγικής του με βασικούς πυλώνες τόσο την προσθήκη νέων γεωγραφικών περιοχών που παρέχει τις υπηρεσίες του, όσο και η ενίσχυση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στον κύκλο εργασιών αποδίδει καρπούς όπως απεικονίζεται στα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2022.

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά  € 13,1 εκατ. ή +37,7%  συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και ανήλθαν στα € 47,8 εκατ. έναντι € 34,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών προέρχεται κυρίως από:

α) την έναρξη της υλοποίησης του έργου που αφορά τη διεξαγωγή των 6 εκλογικών αναμετρήσεων στην Κένυα. Ο Όμιλος έχει αναλάβει την παραγωγή και παράδοση στη χώρα όλου του εκλογικού υλικού για τις  εκλογές που διεξάχθηκαν στην Κένυα τον Αύγουστο. Η αξία που αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο ήταν € 3,4 εκατ. καθώς το υπόλοιπο έργο υλοποιήθηκε τον Ιούλιο,

β) την αύξηση των πωλήσεων κατά € 3,2 εκατ. του τομέα ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών προερχόμενη κατά βάση από την ενσωμάτωση νέων πελατών, την αύξηση του όγκου αποστολών καθώς και την αύξηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι ως απόρροια του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης,

γ) την υψηλότερη ζήτηση των εντύπων σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά € 3,1 εκατ. τόσο από κλάδους που είχαν πληγεί από την πανδημία COVID-19 στο Α' Εξάμηνο του 2021, όσο και από την αύξηση του κόστους και την συνεπαγόμενη αύξηση των τιμών,

δ) τον αυξημένο αριθμό ζητούμενων τραπεζικών καρτών στην Ελληνική αγορά λόγω κυρίως του επανασχεδιασμού τους κατά € 2,1 εκατ. και

ε) τη συνεχιζόμενη αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά 1,2 εκατ. με την προσέλκυση νέων πελατών και αύξηση των παρεχόμενων λύσεων τόσο την αγορά της Ελλάδος αλλά και της Ρουμανίας.

 

ποσά σε χιλ. ευρώ

01/01-30/6/2022

01/01-30/6/2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

 

 

 

 

 

Πωλήσεις

47.807

34.729

13.078

37,7%

 

 

 

 

 

Μικτό Κέρδος

9.268

5.948

3.320

55,8%

Μικτό περιθώριο

19,4%

17,1%

2,3%

 

 

 

 

 

 

EBITDA

6.000

3.245

2.755

84,9%

 

 

 

 

 

EBIT

3.742

1.015

2.727

268,8%

 

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων (EBT)

2.969

296

2.673

901,6%

 

 

 

 

 

Κέρδη μετά φόρων (EAT)

2.229

114

2.115

 

 

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως εξής:

-Το μικτό κέρδος του Ομίλου, ανήλθε στα € 9,3 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, αυξημένο κατά € 3,3 εκατ. ή +55,8% και το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,3 μονάδες από 17,1% σε 19,4%. Σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση του μικτού κέρδους έχει το έργο που αφορά την υλοποίηση παραγωγής του εκλογικού υλικού της Κένυα. Παράλληλα, ο Όμιλος κατάφερε να  αντισταθμίσει τη σημαντική άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών, στις τιμές της ενέργειας και στο κόστος μεταφοράς,

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 6 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 2,8 εκατ. ή +84,9%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών και της βελτίωσης του μικτού κέρδους,

-Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 3,7 εκατ. έναντι € 1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 2,7 εκατ.,

-Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 3 εκατ. έναντι € 0,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά € 2,7 εκατ.,

-Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. έναντι € 0,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά € 2,1 εκατ.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών στις κύριες γεωγραφικές αγορές, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 21,0 εκατ. έναντι € 13,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας άνοδο κατά  € 7,9 εκατ. ή +37,6%, κυρίως από α) την έναρξη παραγωγής του εκλογικού υλικού για τις εκλογές στην Κένυα αναγνωρίζοντας έσοδο στον Ιούνιο αξίας € 3,4 εκατ., β) την υψηλότερη ζήτηση των εντύπων κατά € 1,3 εκατ. σε σχέση με το Α' Εξάμηνο του 2021, γ) την άνοδο των πωλήσεων καρτών τραπεζών λόγω κυρίως του επανασχεδιασμού τους κατά € 2,1 εκατ., δ) την άνοδο των πωλήσεων ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών με την ενσωμάτωση νέων πελατών κατά € 0,5 εκατ. και ε) την αύξηση των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού με την προσέλκυση νέων πελατών κατά € 0,3 εκατ.

 

Στην αγορά της Ρουμανίας, οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 26,7 εκατ. έναντι € 21 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας άνοδο κατά  € 5,7 εκατ. ή +21,3%, κυρίως από α) την άνοδο των πωλήσεων ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών με την ενσωμάτωση νέων πελατών και την αύξηση του όγκου αποστολής τους κατά € 2,9 εκατ., β) την αύξηση πωλήσεων των εντύπων κατά € 1,8 εκατ. τόσο από υφιστάμενους και νέους πελάτες, αλλά και την αύξηση των τιμών λόγω του αυξημένου κόστους υλικών, ενέργειας, κ.λ.π., το Α' εξάμηνο του 2022 και γ) τη συνεχιζόμενη αύξηση της συμμετοχής των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στον κύκλο εργασιών κατά 1 εκατ..

 

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2022, ανήλθαν σε € 3,5 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 25,2 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2021, έναντι € 21,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 και έναντι € 21,7 εκατ. στο τέλος του 2021. Η αύξηση του κατά € 3,5 εκατ. σε σχέση με το 2021 οφείλεται κυρίως στο τίμημα € 3,1 εκατ. για την αύξηση της συμμετοχής του Ομίλου κατά 19,41% και 20% αντίστοιχα στις εταιρείες NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. στη Ρουμανία.

 

Για το Β' εξάμηνο του 2022, η ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου που αφορά τις εκλογές στην Κένυα θα έχει σημαντική θετική επίδραση στα Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το έργο αυτό μέσα στο 2022 θα προσφέρει περίπου € 24 εκατ. σε κύκλο εργασιών. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία με τον ανοδικό πληθωρισμό, τις ανοδικές τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις και με την προσαρμοστικότητα που επέδειξε από τη διαχείριση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 στις χρήσεις 2020 και 2021, δουλεύει στην κατεύθυνση να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις εξωγενείς προκλήσεις χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στα τελικά Οικονομικά αποτελέσματα. Ο Όμιλος έχοντας αποδείξει τη δυνατότητα προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς που δραστηριοποιείται αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και παράλληλα βλέπει ευκαιρίες από τη γρηγορότερη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η INFORM έχει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία προκειμένου να υλοποιήσει επενδυτικά έργα που θα διακηρυχθούν με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

 

Σχετικά με την INFORM LYKOS

H INFORM LYKOS (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 510 εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

 

Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού oμίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) καθώς και του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με οκτώ παραγωγικές εγκαταστάσεις και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α., που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το 2021 σε pro-forma επίπεδο, ο Όμιλος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v