Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

FLEXOPACK  A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ -  Επιδόσεις και Αποτελέσματα  A  Εξαμήνου 2022

 Οι οικονομικές επιδόσεις και  τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της στην διάρκεια του  A Εξαμήνου της χρήσης 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (A Εξάμηνο 2021) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

 α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 74,908 εκατ. ευρώ, έναντι 49,981 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 49,87% και ο εταιρικός σε 61,003 εκατ. ευρώ, έναντι 43,896 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 38,97%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,995 εκατ. ευρώ, έναντι 8,465 εκατ. ευρώ, αυξημένα  κατά 77,14% και σε εταιρικό επίπεδο σε 11,454 εκατ. ευρώ έναντι 7,725 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,27%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 10,669 εκατ. ευρώ, έναντι 5,381 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 98,27% και για την Εταιρεία σε 7,606  εκατ. ευρώ έναντι 5,210 εκατ. Ευρώ αυξημένα  κατά 45,99%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,837 εκατ. ευρώ, έναντι 4,322 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 81,33% και για την Εταιρεία σε 5,975 εκατ. ευρώ, έναντι 4,236 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 41,05%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v