Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Απορρόφηση θυγατρικών

H Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση
της Εταιρείας (Απορροφώσα) με τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες α)
VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS, β)
TRANSPORT LINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και γ) EXPRESS LINK
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(Απορροφούμενες Εταιρείες).

Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 2438261 της υπ’ αριθμ. 7414/31-12-2020 Εγκριτικής Απόφασης της
Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με: (α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21,
35 και 39-41 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.
2166/1993, β) του από 07/08/2020 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω
συγχωνευόμενων εταιρειών, γ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου
Κασουρίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 22511) της Ελεγκτικής Εταιρείας MAZARS A.E. (ΑΜ 154) δ) της
υπ’ αριθμ. 2045/16-12-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Αγγελικής Παπαγεωργίου
και ε) τις από 03-08-2020 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Απορροφώσας
και των Απορροφούμενων εταιρειών.

Συνεπακόλουθα, από την ανωτέρω ημερομηνία, η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. υποκαθίσταται
αυτοδίκαια πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία,
όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές
άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των Απορροφούμενων εταιρειών από
οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν. Ως εκ τούτου, από την ανωτέρω ημερομηνία,
κάθε υποχρέωση των Απορροφούμενων εταιρειών έναντι του νόμου και των
δημόσιων αρχών αφορά και βαρύνει την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v