ΛΑΜΨΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 1 (εφεξής η «Εταιρεία»),σε συνέχεια των από 31.07.2023 και 02.08.2023 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού ΧΑ, ότι  η μετ' αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06.11.2023 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 15.819.732 ήτοι με ποσοστό 74,05% επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, την έγκριση της απόκτησης της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

 

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v