Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Ανακοίνωση για ΜΟΔ

H Αttica Bank ενημερώνει ότι η τρίτη ημερομηνία προαιρετικής μετατροπής ομολογιών του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της Τράπεζας, έκδοσης της 2.7.2013, αρχικού συνολικού ύψους 199.406.822,10 ευρώ, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013, την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 24.4.2013 και το από 3.6.2013 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο είναι η Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015.

Η τρέχουσα σχέση μετατροπής είναι μια ομολογία σε μία νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Το δικαίωμα προαιρετικής μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές μπορεί να εξασκηθεί το νωρίτερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν και έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία προαιρετικής μετατροπής, ήτοι από 30 Δεκεμβρίου 2014 έως 12 Ιανουαρίου 2015, με την αποστολή από τον Ομολογιούχο προς τον Εκδότη Επιστολής Άσκησης Δικαιώματος Μετατροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 26.2 του προγράμματος του ΜΟΔ.

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προαιρετικής μετατροπής ως προς το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών που κατέχουν, εφαρμοζομένων μετά το πέρας της διαδικασίας, όλων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 26 του προγράμματος έκδοσης του ΜΟΔ.

Επιπλέον, η Attica Bank ΑΤΤ -2,13% ανακοινώνει, ότι λόγω ανεπάρκειας των αποθεματικών προς διανομή με βάση τα αποτελέσματα της 31.12.2013, οι κάτοχοι ομολογιών του υφιστάμενου ΜΟΔ της Τράπεζας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 του Προγράμματος του ΜΟΔ, σύμφωνα δε με τους όρους του ΜΟΔ σε περίπτωση προαιρετικής μετατροπής ομολογιών από μέρους τους μέχρι την 15.01.2015 δεν προβλέπεται η καταβολή τυχόν δεδουλευμένων τόκων, ενώ οι εν λόγω τόκοι δεν είναι απαιτητοί ούτε συντρέχει γεγονός καταγγελίας του ΜΟΔ λόγω της μη καταβολής τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v