Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 27.12.2013 από τον κ. Νικόλαο Λύκο και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία «LYKOS AG» (στο εξής ο «Προτείνων» και από κοινού με τον κ. Νικόλαο Λύκο οι «Γνωστοποιούντες»), ότι κατόπιν αγοράς συνολικά 69.059 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» από τον Προτείνοντα στις 27.12.2013, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας  που κατέχουν άμεσα και έμμεσα οι Γνωστοποιούντες ανέρχεται σε 12.340.884 μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 59,970% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Νικόλαος Λύκος κατέχει άμεσα 11.069.300 και έμμεσα μέσω του Προτείνοντα 1.271.584 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 53,791%  και 6,179% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v